صولت خبر

کد خبر: 10101
تعداد نظرات: بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۹۹ - ۱۸:۰۲

«پيوستن فارس به خليج خويش!» به قلم : علی حاتمی اواخر سال گذشته، پيش از آن كه مصيبت كرونا اين گونه همه عرصه هاي اجتماع را فشل و فلج كند. جلسه اي ميان منتخبين اخير مجلس با برخي مسئولين بلندپايه استاني برگزار گرديد كه خبرها و گفتگوهاي آن همان زمان در نشريات منعكس شد. يكي […]

پيوستن فارس به خليج خويش/ یادداشتی به بهانه روز ملی خلیج فارس

«پيوستن فارس به خليج خويش!»
به قلم : علی حاتمی

اواخر سال گذشته، پيش از آن كه مصيبت كرونا اين گونه همه عرصه هاي اجتماع را فشل و فلج كند. جلسه اي ميان منتخبين اخير مجلس با برخي مسئولين بلندپايه استاني برگزار گرديد كه خبرها و گفتگوهاي آن همان زمان در نشريات منعكس شد. يكي از صحبت هاي مهم صورت گرفته در راستاي هم گرايي منتخبين استان فارس با هدف اتصال استان به خليج فارس بود كه شايسته است به صورت جدي پيگيري شود چرا كه اين مهم مي تواند تاثير به سزا و شاياني در توسعه آتيه استان و منطقه و كشور داشته باشد. بايد در نظر داشت تقسيمات استاني به ويژه در كشور ما از اساس در جهت خدمات رساني بهتر به شهروندان و تسهيل روابط اهالي شهرستان ها با مركز استان صورت گرفته و مي گيرد. اگر توان و بودجه استان فارس اجازه مي دهد با هدف پيگيري و پيشبرد توسعه و پيشرفت منطقه اي با تمركز تصميم گيري، به دور از كاغذبازي هاي مرسوم ميان استاني، بندري در كناره خليج فارس – كه مسمي به نام اين استان است – داشته باشد، چرا بايد اجازه داده شود كوته فكري ها و تنگ نظري هاي برخي، مانع شود؟! سال ها پيش شهرستان ابركوه از استان فارس جدا شده و به استان يزد پيوست تنها به اين خاطر كه به يزد نزديك تر بود نه تنها اهالي استان اعتراضي صورت ندادند كه حتي چه بسا بسياري از آن ها متوجه هم نشدند و نيز پيش تر برخي استان هاي هم جوار خود بخشي از استان فارس بوده اند و طي سال ها با صلاحديد و تدبير مسئولين و كارشناسان در چارچوب و زير نظر دولت مركزي از نظر اداري، مستقل شده اند. مرز ميان استان هاي ايران مرزهاي استراتژيك و قومي و قبيله اي و ازلي و ابدي نيست و نمي تواند باشد! زيبايي و عظمت ايران بزرگ به خاطر تنوع قومي و مذهبي و زباني آن است و دور باد اگر دشمنان بدخواه و بدتر از آن دوستان نادان باعث افتراق و اختلاف ميان افراد اين ملت – كه قرون متمادي در صلح و صفا در كنار هم زيسته و خواهند زيست- شوند. مسئله تقسيمات كشوري نبايد دستاويزي باشد در دستان سلبريتي هايي گاه بي مايه و افرادي فاقد صلاحيت و صاحب نظر و عوام الناسي متاثر از آن ها كه مانع اجراي تصميمات كارشناسي شده و توسعه گرايانه شوراي امنيت ملي شوند!
سال ها پيش، طي تصميماتي كم تر كارشناسي شده قرار بوده بسياري از شهرستان هاي استان صاحب كارخانه هاي پتروشيمي شوند و هزينه هاي زيادي هم در اين جهت صورت گرفته است و اغلب بي نتيجه اي ملموس! بي آن كه به كمبود آب و نيمه بياباني بودن دشت هاي اين استان توجه كافي مبذول شود. چه بسا مسئولين استان بتوانند با متمركزتر شدن قدرت تصميم گيري و با اهتمامي ويژه، همه ي اين سرمايه ها را در قالب مجتمع عظيم و گسترده پتروشيمي در ساحل دريا برپا دارند و باعث توسعه منطقه البته با بررسي تمام ملاحظات و تدابير زيست محيطي شوند و اين مي تواند تنها يكي از مزاياي پيوستن استان مستعد و مهم فارس به آب هاي آزاد باشد و از اين رويداد هوشمندانه و آينده نگرانه، ديگر صنايع و پتانسيل هاي فروخفته اقتصادي و انساني منطقه جنوب بهره خواهند برد.
همگرايي نمايندگان منتخب شهرستان هاي استان در كنار توجه ويژه به مشكلات حوزه انتخابيه و تلاش در جهت رفع آن، فارغ از تكروي و خودخواهي و خودمداري هاي گاه مرسوم، مي تواند كليد دستيابي به توسعه همه جانبه در استان باشد. نمايندگان منتخب به عنوان عصاره فضائل ملت! بايد كار جمعي و دوري از منيت گرايي ها را تمرين كرده و مروج باشند! و در پايان؛ موفقيت و توسعه هميشه دست يافتني خواهد بود اگر با توكل به قادر متعال و دور انديشي اراده و خواسته پيشرفت را در خود و ديگران ايجاد كنيم!

یادداشت
یادداشت ها